"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celu niezarobkowym, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD). LGD „Równiny Wołomińskiej”

Celami Stowarzyszenia są:
 1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
 2. polepszenie jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich,
 3. aktywizacja i edukacja mieszkańców poprzez budowanie kapitału ludzkiego i społecznego,
 4. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom obszarów wiejskich dostępu do szerokopasmowego Internetu,
 5. wspieranie działań zmierzających do stworzenia jednolitego systemu dostępu do informacji publicznej i obsługi mieszkańców,
 6. podejmowanie inicjatyw i wspieranie zintegrowanych działań służących ochronie środowiska naturalnego, w szczególności gospodarki odpadami,
 7. wspieranie rozwiązań zmierzających do powstania spójnej, publicznej komunikacji lokalnej,
 8. inicjowanie, tworzenie i wspieranie zintegrowanego systemu popularyzacji i rozwoju sportu,
 9. ochrona i promocja oraz waloryzacja i polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami krajobrazowymi, historycznymi, kulturowymi i turystycznymi,
 10. popularyzacja i wspieranie rozwoju produktów regionalnych,
 11. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich,
 12. wspieranie i promowanie rolnictwa oraz inicjatyw służących jego rozwojowi,
 13. aktywizacja lokalnych społeczności poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw,
 14. sprzyjanie utrzymaniu i tworzeniu miejsc pracy w drodze wsparcia dywersyfikacji i restrukturyzacji gospodarczej i społecznej,
 15. wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw związanych z usuwaniem skutków bezrobocia,
 16. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej min. poprzez aktywne działania promocyjne,
 17. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,
 18. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 19. podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na terenach wiejskich,
 20. podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia integracji społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 21. wspieranie rozwoju gospodarczego,
 22. podejmowanie działań zmierzających do poprawy życia i zwiększenia zatrudnienia osób związanych z sektorem rybackim,
 23. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania,
 24. przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych,
 25. wspieranie zatrudnienia i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach wiejskich, zachowanie istniejących miejsc pracy, ograniczenie sezonowych wahań zatrudnienia,
 26. rozwój usług i infrastruktury prowadzącej do włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa oraz odwrócenia tendencji spowolnienia gospodarczego i społecznego oraz wyludniania obszarów wiejskich,
 27. poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej,
 28. tworzenie grup i organizacji producentów w sektorach rolnictwa i leśnictwa,
 29. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi celami Lokalnej Grupy Działania,
 30. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
 • Nazwa: Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
 • Biuro: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska 10
 • KRS: 0000323145, data wpisu: 17-02-2009 r.
 • REGON: 141739730
 • NIP: 125-152-06-25
 • Konto bankowe: 47 9233 0001 2600 5311 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Łochowie, oddział w Jadowie
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl