"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

PATROL

O projekcie

Projekt, którego częścią jest dokument „Metodologia tworzenia szlaku przyrodniczoekologicznego »Doliną Liwca«”, realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach innowacyjnego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich – Leader, które dostarcza społecznościom wiejskim narzędzi do odgrywania aktywnej roli w kształtowaniu własnego otoczenia społeczno-gospodarczego.

Najważniejszymi zasadami Leadera są „terytorialność” (tworzenie lokalnych strategii dla niewielkiego terenu, spójnego pod względem społecznym, gospodarczym, kulturowym), „oddolność inicjatyw”, „integralność podejścia”1, partnerstwo publiczno-prywatne, innowacja, współpraca oraz tworzenie powiązań2. Lokalne Grupy Działania, będące podstawowym elementem Leadera, decydujące o celach i charakterze działań, „tworzone są na równoprawnych zasadach przez trzy kategorie partnerów: publicznych, prywatnych i społecznych”, a co za tym idzie funkcjonują na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Niniejszy dokument powstał w ramach Programu Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca (PATROL).
PATROL realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój”, Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem” oraz Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej doliny Liwca oraz propagowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności potrzeby harmonijnego współżycia człowieka ze środowiskiem przyrodniczym i jego aktywnej ochrony.
Założenia podkreślające znaczenie środowiska przyrodniczego w rozwoju są niezwykle istotne szczególnie na obszarach „wrażliwych ekologicznie”, takich jak dolina Liwca. 

W projekcie nazwa „dolina Liwca” obejmuje nie tylko dolinę rzeki Liwiec w sensie geomorfologicznym, ale także tereny gmin przez, które rzeka przepływa ze szczególnym uwzględnieniem sołectw z nią graniczących. W sensie administracyjnym „dolina Liwca” obejmuje gminy: Zbuczyn, Mordy, Suchożebry, Siedlce, Mokobody, Liw, Łochów, Korytnica, Jadów, Wyszków. 
Liwiec to rzeka licząca ponad 140 km długości, w całości płynąca przez obszary należące do województwa mazowieckiego, położone na Nizinach Południowopodlaskiej i Środkowomazowieckiej.
Źródła rzeki znajdują się w pobliżu wsi Sobicze, a ujście do Bugu koło wsi Kamieńczyk. Zlewnia rzeki zajmuje 2 780 km2. Największymi dopływami są Muchawka, Kostrzyń i Osownica.
Rzeka, na odcinkach, które nie zostały zmeliorowane, zachowała naturalny, silnie meandrujący bieg. Otaczają ją zalewowe, miejscami zabagnione łąki i pastwiska. Lokalnie zachowały się łęgi olchowe i niewielkie kompleksy leśne.
Cechy te sprzyjają występowaniu tu różnych gatunków ptaków. Aż 19 z nich to ptaki chronione zgodnie z Załącznikiem nr 1 Dyrektywy 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (są to: bąk, błotniak stawowy, bociany czarny i biały, derkacz, dzięcioł czarny i średni, lerka, kropiatka, orlik krzykliwy, ortolan, podróżniczek, pokrzewka jarzębata, rybitwy rzeczna i czarna, świergotek polny, zielonka, zimorodek, żuraw). Występują tu także cyraneczka, cyranka, kulik wielki, rybitwa białowąsa, brodziec piskliwy, perkoz rdzawoszyi i rycyk zapisane jako gatunki zagrożone w „Polskiej Czerwonej Księdze”. W wodach rzeki żyją rzadko występujące ryby: boleń, piskorz, koza i koza złotawa.

O wyjątkowym znaczeniu ekosystemu doliny Liwca świadczy objęcie go opieką w formie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a także jako obszaru specjalnej ochrony ptaków w ramach sieci Natura 2000 (PLB140002). Na dwóch odcinkach rzeka stanowi granicę otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Opracowanie „Studium zagospodarowania turystycznego doliny Liwca. Metodologia” obejmuje swoim zasięgiem gminy, przez których teren przepływa rzeka Liwiec, z obszaru działania: • Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kapitał – Praca – Rozwój (Zbuczyn, Mordy, Suchożebry, Siedlce, Mokobody, Liw), • Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” (Łochów, Korytnica), • Lokalnej Grupy Działania „Równina Wołomińska” (Jadów, Wyszków).
Mapa
Legenda
Regulamin korzystania ze szlaku.
Dokument końcowy
PATROL - współrzędne GPS
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl