"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

KONSULTACJE LSR

Zapraszamy do konsultowania tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju

na lata 2023 - 2027 w ramach EFFROW

Strategię można konsultować w biurze LGD "Równiny Wołomińskiej" oraz jej oddziałach terenowych znajdującej się w każdej z gmin członkowskich leżących na obszarze objętym LSR na lata 2023 - 2027  W poniższym załączniku przedstawiono projekt zmian w LSR.

LSR

Walne Zebranie Członków

W dniu 31.05.2023r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zabrodziu odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej". Na spotkaniu zaprezentowano projekt strategii na lata 2023 - 2027, która została skonsultowana z mieszkańcami obszaru LGD. Uwagi jakie pojawiły się na zgromadzeniu zostały uwzględnione w ostatecznej wersji opracowywanego dokumentu.Zapraszamy do konsultacji Lokalnej Strategii na lata 2023 - 2027,

która została wyłożona w biurze LGD "Równiny Wołomińskiej"

lsr

Spotkanie informacyjne nt. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 24.05.2023r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Tłuszcz odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

foto fotofoto foto

Informacja

Targi Pracy

W dniu 18.05.2023 r. Przedstawiciele LGD "Równiny Wołomińskiej" uczestniczyli w organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Targach Pracy, które odbyły się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie. Na stoisku LGD można było się dowiedzieć o realizowanych programach pomocowych oraz nowej perspektywie na lata 2023 - 2027. Uczestnicy targów podzielili się również swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi przyszłej perspektywy, które zostaną uwzględnione podczas tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027.


Spotkanie robocze

W dniu 09.05.2023 r. w biurze LGD "Równiny Wołomińskiej" odbyło się spotkanie w kontekście tworzenia  strategii rozwoju na lata 2023-2027 podczas którego analizowane były złożone przez mieszkańców i samorządy karty pomysłu.

Spotkanie robocze

W dniu 28.04.2023r. w biurze LGD "Równiny Wołomińskiej" odbyło się spotkanie w kontekście tworzenia  strategii rozwoju na lata 2023-2027 podczas spotkania on-line pod okiem eksperta, pracownicy biura Lgd "Równiny Wołomińskiej" dokonali diagnozy podziału  środków na nową perspektywę. Już niedługo przedstawimy Państwu propozycję  podziału budżetu.

zdj   zdj   zdj

Spotkanie informacyjne nt. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 14.03.2023r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Tłuszcz odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność.


Konsultacje społeczne w Klembowie

W dniu 26.02.2023r. w Klembowie odbyły się obchody 192. rocznica śmierci gen. dyw. Franciszka Żymirskiego, w których uczestniczyli przedstawiciele LGD "Równiny Wołomińskiej". Na Klembowskich błoniach przed Urzędem Gminy rozstawione były stoiska między innymi Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej". Na stoisku można było się dowiedzieć czym zajmuje się LGD i jakie obecnie prowadzi nabory. Lokalna społeczność dzieliła się również z nami swoimi pomysłami na dalszy rozwój gminy oraz obszaru zamieszkania. Sugestie oraz pomysły jakimi podzielili się z nami mieszkańcy pozwoliły na lepsze zidentyfikowanie potrzeb oraz potencjału Gminy Klembów. Osoby, które z nami rozmawiały otrzymały również książeczkę o tematyce związanej z lokalnym dziedzictwem kulinarnym i rękodziełem artystycznym.

Konsultacje podczas krwiodawstwa

W dniu 25.02.2023r. uczestniczyliśmy prowadzanej akcji krwiodawstwa na terenie Gminy Zabrodzie zarówno oddając krew jak i rozmawiając z mieszkańcami, którzy dzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i pomysłami na dalszy rozwój gminy oraz całego regionu.

Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami

W dniu 17 stycznia 2023r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Tłuszcz przy ul. Warszawskiej 10 w Tłuszczu o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie, na którym prezentowana była najbliższa perspektywa rozwoju Gminy Tłuszcz oraz nowa perspektywa pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych na inwestycje w ramach PROW-u na lata 2021-2027. Przedsiębiorcy mogli podczas spotkania zgłaszać swoje uwagi, zastrzeżenia oraz mówić o swoich oczekiwaniach i planach na najbliższe lata.

Biznes Biznes Biznes

Konsultacje z JST oraz NGO

W dniu 05.12.2022r. w biurze LGD "Równiny Wołomińskiej" odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Konsultacje dotyczyły tworzonej nowej Perspektywy na lata 2023 - 2027. Spotkanie poprowadził Pan Andrzej Rybus - Tołłoczko.

Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do naszych stacjonarnych i mobilnych oddziałów celem konsultacji LSR oraz zaprezentowaniem swojej wizją dalszego rozwoju obszaru objętego Strategią na lata 2023 - 2027
Plakat

IV Targi Pracy

W dniu 28.09.2022r. w Zespole Szkół im. Kamila Krzysztofa Baczyńskiego w Tłuszczu odbyły się IV Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wołomińskiego Adama Lubiaka. Targi zostały otwarte przez Panią Grażynę Krupa – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie oraz Pana Pawła Bednarczyka Burmistrza Tłuszcza. Lokalną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej”reprezentowali Beata Trojanek – Sekretarz Zarządu, Grzegorz Kaflik – Prezes Zarządu oraz Tomasz Olszewski – Specjalista ds.doradztwa Beneficjentom. W targach uczestniczyli zarówno lokalni przedsiębiorcy np. Cukiernia kawiarnia Pychotka, Biuro Rachunkowe MBS Monika Sikora jak i duże firmy np. Dino, Żabka, poszukujące pracowników jak i mieszkańcy, przedsiębiorcy szukający źródeł sfinansowania swoich inwestycji. Na targach były również obecne instytucje wspierające przedsiębiorców oraz osoby szukające zatrudnienia lub środków na Start-up np. Wojewódzki Urząd Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podczas targów dla uczestników zorganizowane zostały szkolenia m. in. z pierwszej pomocy prowadzone przez strażaków z OSP Chrzęsne. LGD „Równiny Wołomińskiej” osobom fizycznym, przedsiębiorcom, którzy odwiedzili stoisko LGD, przedstawiła możliwości oraz sposoby finansowania swoich pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014 – 2020 i nowej perspektywy. Dzięki rozmowom LGD poznała oczekiwania lokalnej społeczności,problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy oraz kierunki, w których chcą się rozwijać. Powyższe rozmowy i spotkania pozwoliły na lepszą diagnozę potrzeb i zidentyfikowanie oczekiwań lokalnej społeczności, które zostaną wykorzystane podczas tworzenia nowej strategii na lata 2023-2027.


Targi pracy Targi pracy


Konsultacje Społeczne

W Dworze Klembów mieszczącym się w Pieńkach przy ul. Trakt Dworski 32, 05-205 Klembów zostały przeprowadzone konsultacje nt.nowej perspektywy LSR 2023-2027 oraz odbył się wykład, którego Prelegentem był Pan Andrzej Rybus Tołłoczko. Podczas trwania konferencji równolegle została przygotowana wystawa rękodzieła artystycznego i przetworów w postaci: soków, syropów, miodów, nalewek, herbaty, na której zaproszeni goście mogli obejrzeć dorobek artystyczny i kulinarny obydwu Partnerów projektu współpracy.
Program spotkania Konsultacji Społecznych

    1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
    2. Przedstawienie efektów dotychczasowej działalności LGD (dobre praktyki) i przybliżenie zakresu działania Stowarzyszenia.
    3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
    4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
    5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na
zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
    6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, co powinno wyznaczyć założenia pod cele LSR.
    7. Dyskusja nad kierunkami wydatkowania środków.
    8. Wywiady indywidualne i grupowe z uczestnikami konsultacji.
    9. Przedstawienie wniosków, podsumowanie i zakończenie spotkania.

W związku z niską frekwencją na konsultacjach społecznych w Gminie Jadów, które odbyły się w GOK-u w dniu 27.07.2022r. LGD "Równiny Wołomińskiej" ponownie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Jadów na spotkanie, które odbędzie się w dniu 18.08.2022r. o godzinie 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów

plakat

Konsultacje społeczne - spotkania w gminach
W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027 przez LGD "Równiny Wołomińskiej" organizowane będą konsultacje z lokalną społecznością. Harmonogram spotkań w poszczególnych gminach znajduje się poniżej na plakacie. Serdecznie zapraszamy.

Konsultacje 
społeczne


zestaw logotypów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"
Gmina Zielonka
Gmina Wołomin
Wejście do Urzędu Miasta
Tabliczki
Konsulatcje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
konsultacje
Gmina Poświętne
Gmina Klembów
Gmina Zabrodzie
Gmina Tłuszcz
Gmina Strachówka
Gmina Jadów
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl